DOE ZELF OOK EEN AANVRAAG
SAMEN IN ACTIE VOOR EEN GEZONDER WADDINXVEEN
Samen tegen eenzaamheid. Stimuleert u initiatieven die bijdragen aan de gezondheid en welzijn van alle Waddinxveners? Kunnen samenwerkingen worden versterkt waardoor meer inwoners meedoen? Sluit u aan bij het Waddinxveens Preventieakkoord en vraag een stimuleringssubsidie aan voor uw ideeën! De regiegroep heeft maximaal 2000 euro om uw initiatief te ondersteunen.
HOE WERKT HET ?
Het uitgangspunt is dat de initiatieven van het Preventieakkoord ook zonder extra financiële bijdrage gerealiseerd kunnen worden. Het geldelijke steuntje in de rug helpt om initiatieven te vergemakkelijken, acties te versnellen of beter aan te pakken. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen is niet mogelijk.

1. Dien het initiatief in. Omschrijf wat jouw plan inhoudt en hoe, welke inwoners profiteren van dit initiatief. Wie doen er mee in de samenwerking om het mentaal welzijn, de sociale participatie of de gezonde leefstijl van inwoners te stimuleren?   
2. Jouw initiatief wordt door de regiegroep in overweging genomen. De regiegroep bekijkt of het initiatief aansluit bij de ambities van het Waddinxveens Preventieakkoord. Je krijgt in deze fase te horen hoeveel subsidie voor de uitvoering van het ingediende plan is. De regisseur van het Preventieakkoord kan desgewenst ondersteunen bij de aanvraag.
3. Na goedkeuring kun je met onze samenwerkingspartners aan de slag.
4. Heb je een idee voor een sportiever Waddinxveen? Dan kan dit idee ingediend worden bij het Platform Sport,Spel&Bewegen
5. Nog geen idee, maar wel een vraag of wil je iets melden over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over jongerenoverlast, onveilige verkeerssituaties of iets anders? Meld dit dan via meldpunt FIXI.
WAAR MOET HET INITIATIEF AAN VOLDOEN ?
De criteria die bij de beoordeling en toekenning van de stimuleringsbijdrage worden gehanteerd zijn:
• In welke mate dragen de activiteiten bij aan de ambities uit het Waddinxveense Preventieakkoord?
• In hoeverre kunnen structurele effecten worden verwacht?
• In hoeverre werken organisaties samen? Aanvragen voor actiepunten waarbij verschillende organisaties samenwerken hebben een streepje voor. Zeker wanneer het gaat om gezamenlijke initiatieven of nieuwe vormen van samenwerking van sportaanbieders en maatschappelijke instellingen.
• Hoe groot is de eigen inzet of (financiële) bijdrage van de aanvrager?
• Hoeveel verschillende ambities en betrokken organisaties worden hierdoor ondersteund?
• Komt het initiatief ten goede aan Waddinxveen en/of zijn inwoners?
• Voor een activiteit waarvoor een stimuleringsbijdrage wordt aangevraagd mag niet eveneens voor datzelfde jaar een subsidie worden aangevraagd vanuit de gemeente Waddinxveen. Wel mag bij de gemeente Waddinxveen subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van deze activiteit in verdere jaren. Het ontvangen van een stimuleringsbijdrage voor het uitvoeren van een activiteit is echter geen garantie voor het verkrijgen van verdere subsidie van de gemeente Waddinxveen.
• De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.
• De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door op aanvraag informatie (in woord en beeld) beschikbaar te stellen over de uitvoering van het actiepunt. Deze informatie kan ook worden benut voor verslaglegging en voor monitoring.
• De aanvrager stort het geld terug wanneer blijkt dat het actiepunt niet kan worden uitgevoerd.
HOE PLAATS JE EEN IDEE VOOR DE SUBSIDIE VAN HET PREVENTIEAKKOORD ?
Ga naar het onderwerp Preventieakkoord of als je plan gericht is tegen Eenzaamheid dan ga je naar dit thema. Hier kun jij jouw idee plaatsen. Geef je idee een korte titel en leg het verder uit in de beschrijving en korte plan van aanpak inclusief een globale begroting.
WIL JE EERST SPARREN OVER JOUW IDEE ?
Is je initiatief groter of kost het meer dan € 2.000? De preventie-makelaar, de sociaal-makelaar en onze cultuur-makelaar denken graag mee om ook jullie grote ambities waar te maken! Neem vrijblijvend contact op via e.deroos@waddinxveen.nl of bel met Ellen de Roos : 06-16529471